Avis legal

D’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa els usuaris de www.vidresberni.com que aquestes són les dades del propietari d’aquest lloc web (com a TITULAR):

Nom: VIDRES BERNI s.l.

Adreça: Via Laietana, 57 àtic 1ª (08003 BARCELONA)

NIF: B-08865024

Telèfon de contacte: 934351263

E-mail de Contacte: berni.rgpd@vidresberni.com

El titular del lloc web facilita als usuaris d’aquesta l’accés a informacions i a la utilització de diferents serveis posats a disposició, tant per part del titular com per part de tercers, si és el cas.

Condicions generals d’ús i responsabilitats

L’accés a la web per part dels usuaris implica l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin pactar individualment en casos concrets que adquiriran l’obligatorietat entre les parts.

L’accés a la web en principi té carácter gratuït, sense perjudici que hi pugui haver algún servei subjecte a un preu.

Tots els continguts són merament informatius i no reflexaran necessàriament l’actualitat més recent, d’aquesta manera poden ser modificats o substituïts en qualsevol moment, sense notificació previa ni cap responsabilitat.

De la mateixa manera, qualsevol dels continguts no es pot considerar substitut de cap assessorament, ni l’accés establirà o suposarà cap relació comercial o de qualsevol altre tipus.

L’usuari accedeix al lloc web, per compte i risc propi i el titular no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència ni transmissió de virus en el lloc web, ni errors o omisions en els continguts, etc. Així mateix, ni el titular, ni col·laboradors o representants no podrán ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell s’hi facilita. NO es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic, en documents electrònics o fitxers del usuari i per això no será responsable de cap dany o perjudici que aquests elements poguin causar en els usuaris o tercers.

Tot el descrit en el punt anterior será extensiu per als continguts d’enllaços a altres llocs web, en cas que existeixin.

El tractament de les dades de les persones que conectin amb el titular a través de les xarxes socials es regirán per aquestes condicions generals dús, sense perjudici de les condicions específiques inherents a la xarxa que correpongui.

Totes les condicions tindran vigència de forma indefinida, sense perjudici de la seva modificació, que podrá realizar-se en qualsevol moment, per part del titular i será degudament publicada en el lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes comercials que apareixen en aquest lloc web són propietat del titular o de tercers, per la qual cosa, la possibilitat d’accés als mateixos no atribueix cap dret sobre aquests per part dels usuaris.

De la mateixa manera, tots els continguts, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, programació, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc. en totes les seves possibilitats, són propietat intel·lectual del titular o tercers, l’usuari no pot atribuir-se cap dret de cessió més enllà del que és estrictament necessari per al ús correcte de la web i serveis que pugui oferir.

La reproducció, l’emmagatzament permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol ús que tingui fins públics o comercials, queda prohibida, sense el previ consentiment explícit per escrit del titular del lloc web i sempre que es faci referència explícita a vidresberni.com i a la seva titularitat.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets de propietat intel·lectual legítims per la introducció d’un determinat contingut en aquest lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Vidres Berni, s.l. indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al lloc web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.


Protecció de dades de carácter personal (veure Política de privacitat)

Vidres Berni, s.l. com a responsable d’aquest lloc web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris, d’acord amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).

Tots els usuaris que facilitin la seves dades a través d’aquest lloc web tindran els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i oposició al tractament de les seves dades tal i com reconeix el Reglament RGPD (679/2016), així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cesió de les seves dades. L’exercici d’aquests drets es realitzaran per escrit, al domicili del titular del lloc web o al correu electrònic indicat.

Llei aplicable i jurisdicció

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, amb submissió expressa als jutjats de Barcelona. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.